Informace o nás

 

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Říčanech

Hasičský sbor v obci Říčany vznikl roku 1888. Z této doby byla zachována žádost o zřízení hasičského sboru v Říčanech. Na této žádosti o zřízení sboru hasičského jsou podepsáni: Václav Ohárek, Václav Pleskač, Krištof Dupal, Robert Weiner a Antonín Mareček . Zřízení bylo povoleno, neboť v následujících dvou letech byla sboru Zemským místodržitelstvím dána výpomoc ve výši 200 zlatých. Z těchto peněz a příspěvků občanů byl pořízen inventář sboru. Hasičský sbor měl již roku 1889 následující vybavení:

 • čtyřkolová stříkačka na pérách, dvouproudní s přenosným navijákem (dodnes existuje, nachází se na hradě Veveří)

 • 300 m hadic konopných a to 20 ks se šroubením

 • 2 přilby velitelské z nového stříbra, 6 přileb kožených pro četaře, 22 přileb pro mužstvo

 • 2 pásy z lakované kůže s kabelkami a ozdobnými sekerami pro velitele, 14 pásů lezeckých s ochrannými hřeby, karabinou, špičatá sekyra s rovnám ostřím a hlazeným držadlem, kožená kabela na sekyru, smyčka s karabinkou a držák na hadice, 14 pásů z černo-červeně žíhaného popruhu s koženou kabelkou na sekyrku a špičatou sekyrkou rovného ostří

 • 3 žebříky s kamzíkovými háky, 1 sací koš, 10 košů hasičských

 • 1 svítilna s červeným čelním sklem, 3 svítilny pro lezce, 3 signálky se šňůrami, 4 dalekomluvy se šňůrami

 • 30 mosazných píšťalek s červenými šňůrami ,

 • 3 držáky na hadice,

 • vůz s lejtou a škopkem , leziště, 2 ruční navijáky, žebřík rovný, praporek červený

 • 3 háky, 3 kopáče, 2 lopaty, 2 hrabačky (gracky) , 1 motyka

 

První výbor hasičský měl následující obsazení:

 • Krištof Dupal ,řezník - náčelník

 • Robert Weiner ,hospodský - I.četař

 • Václav Ohárek , učitel - náměstek

 • Jan Dupal , obuvník - II.četař

 • Alois Ráček, kolář - zbrojník

 • Jan Sláma , rolník - člen výboru

 

 "Skladiště sboru" bylo vedle nové školy. Dříve bylo podle Josefínského řádu hasičské nářadí, žebříky a lejty uloženy v kolně pod starým hřbitovem na místě bývalé obecní sýpky.

Z období 1888 - 1908 se nedochovalo mnoho záznamů. V této době byla založena Hasičská župa Brněnská, která vydala v roce 1921 památník. V něm za zmínku stojí, že v roce 1890 na slavnostní schůzi v Rosicích na podnět starosty Ústřední jednoty Dr. Iknera byl zvolen zřizující výbor k vytvoření nové XVI.župy hasičské na Moravě. Do jeho výboru byli zvoleni: Hynek Světlík, František Haslinger, Václav Ohárek - učitel a náčelník sboru v Říčanech, Martin Pokorný - mistr kovářský a náčelník sboru v Ostrovačicích a další členové z rosického sboru. Do župního výboru byli voleni členové z Ivančicka, Tišnovska, Šlapanic a Králova pole v Brně. Tato zmínka svědčí o tom, že hasiči v Říčanech na tehdejší dobu byli uznávanými a všemi ctěnými odborníky.

V roce 1908 jsou prováděna teoretická a praktická cvičení. Hasiči se zúčastňují jako v předchozích letech církevních slavností Božího Těla, Svatého Floriána ( patron hasičů) a také 60-ti letého panování císaře Františka Josefa. Na svoji činnost a inventář si musí sbor vydělávat sám, proto pořádá taneční zábavy, výlety a zahradní zábavy. Na činnost dostávají naši hasiči 100 K od zemského fondu a 20 K od Hasičské pojišťovny.

V roce 1910 byla zakoupena lékárnička pro samaritní stráž. Roku 1914 byla dodatečně prováděna slavnost ku 25-ti letému založení sboru. Ze zápisu z výborové schůze 10.5.1914 čteme: "Na oslavu se mají pozvat všechny okolní sbory a všechny místní spolky, komité se má postarat o dobré pivo, pěknou hudbu, žertovnou poštu a dále vůbec co jest, k slavnosti potřebí, pozvati se mají zakládající členové a obecní zastupitelstvo."

 Válečná léta poznamenala i činnost sboru. Rok 1918. Někteří členové sboru se nevrátili. Padli? O tom nejsou nikde zmínky. Valná schůze 12.1.1919 byla velmi bouřlivá. Revoluční tendence se projevují zejména při projednávání účasti na církevních slavnostech. Do výboru bylo zvoleno několik mladých členů, kteří přinášejí do sborové práce nového ducha.Sbor dobrovolných hasičů měl také svoji vlastní nemocenskou pokladnu. Z výtěžků divadel a zábav a příspěvků členů byla vyplácena podpora při nemoci člena sboru, nebo tzv. pohřebné při úmrtí člena sboru.

V roce 1921 byli zakoupeny nové obleky a byl zřízen samaritánský odbor (3 muži a 2 ženy). O rok později byla ustanovena nová funkce vzdělavatel. Prvním vzdělavatelem říčanských hasičů byl bratr František Pavloušek.  O tři roky později, roku 1924 byla zřízena tzv. "požární přípřež". Tu měli vždy dva rolníci, kteří vlastnili koně. Sloužila k tažení stříkačky zvláště do míst, kam síly hasičů nestačily . Přípřež byla pojištěna v případě zranění potahu koní. Pojistné činilo 200 Kč a majitel by dostal 2000 Kč.

Rok 1928 znamenal 40.výročí založení sboru. Hasičská župa byla přejmenována na "Župu Pavlíkovu ". O rok později z nedostatku financí žádal sbor pojišťovny o příspěvek na stříkačku a také obecní zastupitelstvo. Pojišťovny prosby hasičů vyslyšely a na konci roku bylo ve fondu na kombinovanou stříkačku 16 805 Kč. Zakoupena byla stříkačka od fy Chotěboř, ale sbor si musel 30 000 Kč vypůjčit. Ručitelé půjčky byli František Sosna a Leopold Dupal. V této době měl sbor 138 členů.

V roce 1933 byla vytvořena Moravská zemská jednota hasičská. Bratr Josef Rousek byl zvolen okrskovým starostou a do župního výboru František Voleš . Zábavní výbor připravil v roce 1934 šest divadelních představení. Roku 1936 byl snížen dluh na stříkačce na 18 000 Kč. Na domech činných hasičů byly umístěny tabulky označující, zde bydlí činný hasič. Skladiště sboru u nové školy dostalo nový název " Hasičská zbrojnice". V té době byl také členem sboru MUDr. Viktor Jaroš, obvodní lékař v Říčanech.

Rok 1938, rok 50-ti letého výročí založení hasičů v obci. Připravuje se župní sjezd Župy Pavlíkovy . Oslavy založení a sjezd župy se konal 21 a 22.8.1938. Bratr Leopold Dupal byl jmenován čestným starostou sboru. V roce 1938 měl sbor 194 členů. Oslavy se konaly v neklidném ovzduší před 2. světovou válkou způsobenou nástupem fašismu v Německu. Toto se odrazilo i v práci sboru. Výcvik byl podřízen civilní protiletecké ochraně a samaritánské službě. Byl založen oddíl dorostu, žáků a žen. V roce 1939 bylo nařízeno opatřit dvojjazyčným nápisem hasičskou zbrojnici a stroj. Protektorátní i německá policie kontrolovala činnost sboru.

V roce 1941 po smrti Leopolda Dupala se stává starostou sboru MUDr. Viktor Jaroš. Válečná léta značně oslabila činnost sboru, zvláště pak poslední měsíce a dny   byly pro sbor velmi smutné. Byla zničena stříkačka, vybavení sboru i hasičská zbrojnice. Byla zničena i nová škola ( v místě parku u památníků padlých). Členové sboru se vydatně podíleli na obnově obce, zejména při elektrifikaci, opravě domů a komunikací. Valná hromada v osvobozené vlasti se konala v září 1945. V Ivančicích 16.12. župní valná hromada zvolila za starostu župy MUDr. Viktora Jaroše a zástupcem Františka Fišla - náčelníka sboru v Říčanech. O tři dny později zasahoval sbor při požáru dolu Julius na Zastávce. Zasahovalo zde 33 sborů, 43 motorových stříkaček a 272 hasičů, říčanských bylo 8. Rok po válce měl hasičský sbor vozidlo Horch - z válečné kořisti, avšak nepojízdný.

Od roku 1951 bylo používáno nového pojmenování a to " Místní jednota čsl. svazu hasičstva. Téhož roku zemřel dlouholetý funkcionář a jednatel František Voleš. Sboru byl přidělen vůz zn." Grästift".

Rok 1953 - 63 nebyly zjištěny žádné záznamy. V roce 1955 vstoupili do sboru Jan a Jaroslav Slámovi. Jejich dědeček byl zakládající člen, otec dlouholetý člen a funkcionář, tak byla zachována rodinná tradice. Roku 1964 měla jednotka 36 činných členů. Vlastnila jeden automobil a dvoukolovou stříkačku. Dva roky na to obnovil svou činnost kroužek mladých požárníků. V roce 1967 vlastnil sbor požární vůz Tatra T-805 valník.

V roce 1971 dochází ve sboru k významné události. Je uzavřena družební smlouva s požárníky ze Slovenska z obce Láb nedaleko Bratislavy. Sbor má 51 členů ,na vozidle T-805 byla provedena generální oprava ve Zlatovcích. V roce 1972 byl vypracován podrobný řád ve spolupráci s MNV, téhož roku byla na budovu MNV připevněna siréna. V období let 1972 - 76 získali tři členové odznaky vzorný strojník a jeden člen absolvoval školu požární ochrany v Bílých Poličanech.

Roku 1981 má družba s hasiči ze Slovenska 10- ti letou tradici. Členové jednotlivých sborů se zúčastňují vzájemně soutěží, oslav, přátelských návštěv ale i pohřbů. K 31.12.1981 vlastnil sbor valník T-805, dvoukolovou stříkačku PPS - 12, dvoukolový výsuvný žebřík, dvoukolovou stříkačku DS-16 a dodávkový automobil ŽUK.

V roce 1985 dostává sbor dopravní automobil DVPS - 12 na podvozku AVIA A-31. V těchto letech přichází starosta sboru Jaroslav Sláma s myšlenkou vybudovat novou požární zbrojnici. Myšlenka byla úspěšná a později se začala i realizovat. První návrhy vzhledu hasičky se ujaly, začínají se shánět projektanti a ze všeho nejvíce finanční prostředky. V roce 1989 začaly demoliční práce na starém hospodářském stavení. O dva roky později v dubnu dostal sbor požární automobil Tatra T-148 CAS 32. Téhož měsíce byla položena první cihla stavby nové hasičské zbrojnice. Rozjíždí se vlak bratru s pár hasiči zapálenými do stavby , řádově asi 16 členů plných elánu a odhodlaných obětovat spoustu volného času na úkor rodiny a osobního volna. Nejhorší období bylo vskutku, kdy za bývalého režimu byly uvolněny finanční prostředky, avšak po pádu železné opony padlo všechno. Finanční prostředky na dostavbu byly v nedohlednu, proto se výbor sboru rozhodl v nejtěžší chvíli uspořádat sbírku financí mezi občany Říčan a firem sídlících v obci a blízkém okolí. Po dlouhém úsilí funkcionářů sboru ve spolupráci s obecním úřadem finance získány byly. Svědčí o tom i fakt , že v roce 1993 byla provedena kolaudace nové hasičské zbrojnice. Myslím si, že Všem členům kteří se do stavby zapojili patří poděkování, které však nelze slovem díků ani vyjádřit. Tisíceré díky ale snad zaslouží starosta pan Jaroslav Sláma , který po celou dobu o stavbu pečoval, zajišťoval materiál a vedl pečlivou dokumentaci jak stavební tak i brigádnickou. Velkou poctou a uznáním pro všechny z řad hasičů, bylo nejvyšším možným řádem v dobrovolném hasičském sboru předání nejvyššího hasičského vyznamenání "Řádu Svatého Floriána " panu Josefu Pavlíčkovi, který byl vyznamenán v centru hasičského hnutí v Přibyslavi.

V roce 2003 vlastní sbor dobrovolných hasičů vozidlo Tatra T-148 CAS 32, DA -12 AVIA A-31, LT 28 VW, DS- 16 ( dvoukolovou stříkačku), výsuvný dvoukolový žebřík , PPS - 12 ( přívěsnou přenosnou stříkačku), PPS - 8, dýchací přístroje SATURN S-7, motorovou pilu a další věcné prostředky požární ochrany, které jsou nezbytnou výbavou v dnešní vyspělé době. Dodávkové vozidlo LT 28 bylo v roce 2006 prodáno z důvodů stáří a ojetí vozidla.

 

  Závěrem mi ještě dovolte s co nejvyšší úctou poděkovat Všem  hasičům ale i ostatním občanům, kteří stáli u zrodu našeho sboru,  těm, kteří obětovali práci v dobrovolném hasičství nemalý kus svého života, i těm kteří hasičské činnosti fandili a fandí , dále těm, kteří hasičskou činnost finančně podpořili a všem ostatním, co dovedou práci hasičů ocenit a není jím lhostejná.