Jméno Funkce
Sláma Karel starosta SDH
Sláma Ctibor velitel SDH
Sláma Antonín hospodář
Dolníček Jaroslav člen výboru
Novák Zdeněk předseda revizní komise
Špatný Pavel člen výboru
Kšica Dalibor člen výboru
Sláma Jaroslav ml hlavní strojník
Balvín Pavel kronikář
Sláma Pavel člen výboru
Novák Jakub vedoucí mládeže, preventista
Rolinek Pavel člen výboru
   

Výbor sboru

/1/    Výbor projednává a rozhoduje všechny závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává starosta popř. jeho náměstek.

/2/    Výbor tvoří

a)        starosta sboru, popř. jeho náměstek nebo náměstkové,

b)        velitel sboru, popř. vedoucí zájmových kolektivů,

c)        další členové v počtu, který stanoví valná hromada, výbor musí být nejméně tříčlenný.

/3/    Jednání výboru se zúčastňuje s hlasem poradním předseda kontrolní a revizní rady sboru, popř. revizor účtů.

/4/    Působnost výboru, jeho jednání a rozhodování se přiměřeně obdobně řídí ustanovením čl. 67 a na tento článek navazujícími ustanoveními.